Home / Uncategorized / Die ‘Huisgesin’.

Die ‘Huisgesin’.

Liewe Jan en San,

 

Mag 2017 ʼn vredevolle jaar wees. Daar is natuurlik so ʼn effe van ʼn kinkel in die kabel met ‘vredevolle’. ʼn Mens vorm ʼn soort van ʼn prentjie as ʼn mens iets hoor en, om die rede word dit gesê dat om na die radio te luister ʼn mens se brein meer aktief is as wanneer ʼn mens, byvoorbeeld, TV kyk, waar die prentjie reeds opgedis is. Wat se prentjie ‘sien’ ʼn mens met betrekking na ʼn vredevolle jaar?

 

Jesus sê vir hulle;Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.” Die punt wat Jesus maak is dat ‘in Hom’ ʼn mens vrede kan hê. Ja, ons is nog ‘in die wêreld’ maar nie ‘van die wêreld’ nie. As ʼn mens ‘van Jesus’ is; nie meer ‘van Adam’ is nie dan kan so ʼn mens ook die verdrukkinge van die wêreld oorwin 1Jn 5:1; Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is.

 

Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof.

 

Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Dit is Hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus; nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed; en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid.”

 

Wat beteken dit, ‘om die wêreld te oorwin’?

 

Wat is ‘die prentjie’ met betrekking tot; En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid.” My prentjie is dat die ‘Gees’, waarna verwys word, nie die Heilige Gees is nie maar die heilige Gees is wat ʼn mens ontvang met wedergeboorte. ‘In Adam’ het ʼn mens ʼn sondebesoedelde gees aangesien ons almal in Adam was toe hy van die verbode vrug geëet het; dit is die sonde van die wêreld.

 

As ʼn mens ‘in Jesus’ is, deel van sy liggaam geword het, dan deel so ʼn mens ook sy heilige Gees 1Ko 12:12-; Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.” Op die manier verstaan ʼn mens ook sommer Rom 8:8-, En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie; julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon.

 

Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.”

 

Saterdagoggende is die radio nie vir my so vreugdevol nie want ek hou nie van die soort musiek wat Derrich Gardner aanbied nie maar tog luister ek so met ʼn halwe oor terwyl ek eet want daar is dinge waarvan ek hou. Ek meen te sê Derrich Gardner is nie sommer ʼn net so aanbieder nie, nee, hy is uitstekend. Die manier wat hy ‘wat vyf’ aanbied maak sommer dat ek luister na die musiek wat sy gaste as ‘mooi herinneringe’ uitkies.

 

Verlede Saterdag was heel besonders. Hiermee in gedagte, laat dit my toe dink watter ‘vyf stories’, in die Bybel, bring vir my ‘mooi prentjies’? Een is die stories van Dan 7 en 8 en in besonder Dan 7:13- [lees gerus die twee hofstukke]; Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ʼn mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

 

En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ʼn ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.” Die prentjie was ek ‘sien’ is as te ware die ‘laaste bladsy’ en 1Th 4:14- is dit wat Daniel gesien het; Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.

 

Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie. Want, die Here self sal van die hemel neerdaal met ʼn geroep, met die stem van ʼn aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterwe het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.”

 

Dit stem saam met Open 10:7; Maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos Hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete.”

 

Nou, as ek Efé 5:22- lees, een van my ‘wat vyf’ stories, dan is die prentjie wat ek ‘sien’ heel anders as wat soms opgedis word sover dit die betekenis van ʼn ‘huisgesin’ beteken; Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want, die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees.

 

Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad in die gesegde; ’Sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.’ So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief; want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene.

 

Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou liefhê net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig.”

 

ʼn Christen huisgesin is eintlik ons geestelike gimnasium tot voorbereiding as ons eendag aan tafel sit, as kinders van ons Hemelse Vader Efé 1:-5-; Deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde. In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae…”

 

Die huisgesin, volgens Skrif, sluit ook die dienknegte in Efé 6:5-, Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle here na die vlees, met vrees en bewing, in opregtheid van julle hart, soos aan Christus; nie met oëdiens soos mensebehaers nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen en met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie, omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy ʼn slaaf is of ʼn vryman. En, here, doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemele is en by Hom geen aanneming van die persoon is nie.”

 

As ek maar die prentjie wat ek nou van dié mooi storie gehad het die dag toe ek getrou het sou ek beter ag geslaan het op my rol as ‘hoof’. As ‘hoof’ is die man verantwoordelik om te sorg dat sy ‘gesin’ eendag op ‘wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug’. In daardie dae was dit seker makliker om ‘hoof’ te wees aangesien almal net aanvaar het dat die man die ‘hoof’ is. Deesdae is die patriargale idee net ʼn fantasie; ʼn mensgemaakte frats. Nee, dis nie ʼn jokstorie nie want dit staan geskryf Gen 3:16; Aan die vrou het Hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers’” dit is God wat, is sy wysheid, die patriargale stelsel ingestel het.

 

Meer nog, in daardie dae, toe ek ‘hoof’ geword het, was ‘hoofbedekking’ en die afwesigheid van dames op die preekstoel algemeen die ‘inding’. Waarom dames hoede op hul kop moes hê, as hulle kerk-toe gaan, was eintlik ʼn misterie en, om die rede is die ‘baba saam met die bad-water’ by die deur uitgesmyt en word die definisie van wat ʼn ‘gesin’ nou eintlik is, die nuwe orde van die dag, en Efé 5:22-, 1Kor 11:1- en 1Kor 14:33- as feëverhale beskou 2Ti 4:-3-, “…want daar sal ʼn tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ʼn menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.”

 

Die vertalers het bietjie kleigetrap met 1Ti 2:-11-, Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. Want, Adam is eerste gemaak, daarna Eva. En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking, met ingetoënheid.”

 

Wat oor die hoof gesien word is die feit dat Christen dames in werklikheid die oogappels van God is en, is dit nodig om te waarsku dat as iemand die oogappel van ʼn sterk man sou aanraak daar gevolge is. God is baie sterker as enige sterk man en vreeslik is dit om te val in die hande van ʼn lewende God Luk 12:4-; En Ek sê vir julle, my vriende: Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie; maar Ek sal julle wys wie julle moet vrees: vrees Hom wat, nadat Hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp; ja, Ek sê vir julle, vrees Hom!’”

Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge: maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.

Die geheim van Efé 5:22- lê opgesluit in Luk 10:40, “Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help.’”

 

Die gedagte dat ʼn man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef is teenstrydig met wat geskryf is 1Ti 5:4; Maar as ʼn weduwee kinders of kleinkinders het, laat hulle eers leer om teenoor hulle eie huis eerbied te betoon en vergelding te doen aan hulle ouers; want dit is goed en aangenaam voor God.”

 

Die gedagte is dat die man alleen, sonder die ‘hulp’ van sy ouers, sy vrou aankleef en die twee van hulle bring ʼn nageslag voort gelyk aan hul eie DNA samestelling. Paulus sê mos; Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente.”

 

ʼn Christen verlaat mos Adam en kleef Christus aan met die hoop om soos Hy te word Fil 3:20-, Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.”

 

Die koortjie: ‘As ons almal net wil saamwerk hoe gelukkig sal ons wees…’ spreek boekdele. God se plan is om kinders aan te neem wat sonder gebrek voor Hom in liefde te wees en Jesus, op sy beurt, wil graag ʼn bruid hê wat nadat Hy dit gereinig het met die waterbad in die gesegde; ’Sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees,’ en die man het die verantwoordelikheid om ‘saam te werk’.

 

As hy sy vrou lief het en vertroetel dan is dit mos vir haar maklik om hom hoog te ag. Die kinders weet ook die rede dat hul pa hulle gereeld berispe. As hy dit nie doen nie sal hy self nie geskik wees vir aanneming nie en ook nie hulle nie; God wil nie ongehoorsame kinders hê nie. Saamwerk is die grondslag. As 1Tim 2:15; Nieteenstaande ʼn vrou sal bewaar word in kindergeboorte as sy en haar man volhard in ʼn lewe van geloof en liefde en heiligmaking met ingetoënheid,” gelees het dan sou dit duidelik gewees het dat God die vrou bewaar deur haar nie toe te laat om te wil leer nie want die kanse is goed dat sy, soos Eva, ʼn verkeerde leerstelling sal verkondig en sy en haar gemeente ‘die bus verpas’.

 

Die man sal rekenskap gee sou hy verkeerd bid of profeteer daarenteen die vrou wat sou wou bid of profeteer is beskerm. Sou sy verkeerd bid of profeteer, in haar man se opinie, is sy beskerm as gevolg van haar hoofbedekking. Hy kan dit tot niet maak. Lees weer gerus Num 30 en pas dit ook toe op 1Ko 14:34-38, soos die wet ook sê, gedeelte’.

 

Meer nog, God het, in sy wysheid, aan die Christen moeder die heel belangrikste taak toegesê en dit is om die bestuurder van hul huis te wees en, in die proses, is dit ook haar plig om toe te sien dat haar seuns die perfekte wederhelf sal wees wat sy gade sal ‘koester’ sodat die woord van God nie belaster word nie Tit 2:3-, Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoë te wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie.” Die seuntjie sien uit om eendag sy eie vrou te ‘bederwe’.

 

Ja, ek weet dit klink soos iemand wat van lugkastele ʼn werklikheid wil maak maar dis wat in werklikheid aan die gang is. Ons lugkasteel is om, as die laaste trompet blaas, ek glo nie ons sal dan nog leef nie maar, my lugkasteel is dat my gees dan saam met al die geeste van die volmaakte regverdiges [Heb 12:22-], saam met Jesus op die wolke van die hemel sal neerdaal. Ons sal dan voortsnel elkeen na sy/haar graf en uitkom met verheerlikte liggame en die wat nog leef sal verander word en saam met hulle sal ons in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

 

Daar is baie mense wat nie meer glo nie; te oordeel na hul ‘werke’. Vra maar wat verstaan mense met betrekking tot ʼn huisgesin en die bedoeling van ʼn huisgesin. Baie min sal dit beskou as hul geestelike gimnasium om te kan kwalifiseer om ‘tuis te voel’ in die huis van die hemelse Vader met die baie wonings. Wie sou ooit kon dink dat Jesus sy Godheid neergelê het, soos geskrywe is, En die Woord het vlees geword en onder ons kom woon,” om ʼn geleentheid te skep, aan ʼn kruis op Gólgota, sodat mense ook kan wees waar Hy is?

 

Groetnis,

 

Johannes.

Leave a Reply

Scroll To Top