Home / Uncategorized / Eerstelinge van SY skepsele

Eerstelinge van SY skepsele

Liewe Jan en San,

ʼn Mens kan amper sê alles is weer ‘normaal’. Ek vertrou dat dit met julle goed gaan selfs onder al jul nie te gunstige omstandighede. Jakobus skryf mos, Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het Hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees.”

Lees ʼn mens die gedeelte dan klink dit so mooi; ons is eerstelinge van sy skepsele. Selfs in Openbaring 14:1- lees ʼn mens ook van ‘eerstelinge’; En ek het gesien, en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en saam met Hom honderd vier en veertig duisend met sy Naam en die Naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. En ek het ʼn geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters en soos die geluid van ʼn harde donderslag, en ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters.

En hulle het ʼn nuwe lied gesing voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge; en niemand kon die lied leer nie, behalwe die honderd vier en veertig duisend wat van die aarde vrygekoop is. Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die mense, ʼn eersteling vir die God en die Lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie; want hulle is sonder gebrek voor die troon van die God.”

Die vraag wat by ʼn mens dan kom, is soortgelyk aan die vraag wat Nikodemus aan Jesus gestel het; Hoe kan hierdie dinge gebeur?”

Kom ons kyk wat aanloop tot die gedeelte gegee het: Jak 1:12; Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet.

Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek.’ Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie.

Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.

Moenie dwaal nie, my geliefde broeders,” dan volg,Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het Hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees.”

Die punt wat Jakobus maak is dat elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Eers, daarna, as die begeerlikheid ontvang het [‘swangerskap’ veroorsaak het], baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.” 

Dit vergelyk Jakobus met waarmee God, die Vader, se wil is, dat as iemand die woord van die waarheid gehoor het, dit ʼn begeerte in so ʼn mens sal opwek [ʼn swangerskap] om uit te vind wat dit beteken om as eerstelinge van sy skepsele te kan wees. 

Maar, die ‘bloed van Jesus’ reinig die ‘gewete’

Die oumense het gepraat van kraaie wat oor in mens se kop kan vlieg. Dit kan ʼn mens nie keer nie; ʼn mens kan wel keer dat hulle nie nes maak in ʼn mens se hare nie.

Jesus het, as gevolg van, Joh 6:40-, En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.”

Toe murmureer die Jode oor Hom, omdat Hy gesê het: Ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het.” En hulle sê: Is Hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe sê Hy dan? Ek het uit die hemel neergedaal,’” die volgende gesê; Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.”

Dus, as iemand, nadat hy/sy die boodskap van die waarheid gehoor het en dit prikkel so ʼn mens om meer uit te vind dan alleenlik sal ʼn mens by Jesus uitkom en, Hy is die weg en die waarheid en die lewe. ʼn Mens moet dus belang stel.

Die omgekeerd is die bron van die probleem. Die eerste Adam het ʼn ‘lewende siel’ geword nadat God, die Vader, ʼn asem van lewe in sy neus geblaas het. Adam was sondeloos want sy gees was heilig. Nadat hy van die verbode vrug geëet het, gesondig het, was sy gees besoedel en die van sy nageslag ook besoedel.

Daarenteen is dit geskrywe 1Kor 15:45; Die eerste mens, Adam, het ʼn lewende siel geword; die laaste Adam ʼn lewendmakende Gees.”

Wat ʼn mens soms misverstaan is dat Jesus die Een was wat die losprys was. Hy het die straf, wat Adam opgelê was, kom vereffen. Hy was sonde gemaak sodat Adam se nageslag weer geheilig kon word; ʼn heilige gees kan ontvang.

Jakobus verwys hierna met sy stelling dat God, die Vader volgens sy wil ons voortgebring het deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Die woord ‘eerstelinge’ verwys na die ‘opwekking uit die dode’ soos in, 1Kor 15:20-; Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.

Want aangesien die dood deur ʼn mens is, is die opstanding van die dode ook deur ʼn mens. Want, soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.”

Nou daardie beloofde heilige gees was, in die tyd van die lewe van Jesus, nog nie daar nie. Dit was eers ‘beskikbaar’ nadat Jesus die losprys, sy lewe neergelê het. Die dag van sy opstanding was die dag dat die eerste gerf van die oes voor die HERE beweeg was: Lev 23:9-; En die HERE het met Moses gespreek en gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle: As julle in die land kom wat Ek julle gee en sy opbrings oes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring. En hy moet die gerf voor die aangesig van die HERE beweeg, sodat julle welgevallig kan wees; die dag ná die Sabbat moet die priester dit beweeg.”’”

Dit was juis om die rede waarom Jesus vir Maria Magdalena daardie oggend gesê het Joh 20:17-; Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na my Vader nie; maar gaan na my broeders en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God.”


Johannes, die geliefde skryf; “En ek het ʼn sterk engel gesien wat met ʼn groot stem uitroep: ‘Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seëls te breek?’”

Een van die ouderlinge troos hom met die woorde; “Moenie ween nie; kyk, die Leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seëls te breek.”

Jesus moes eers Heb 9:11- vervul naamlik; Maar Christus, wat opgetree het as Hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ʼn ewige verlossing teweeggebring.” Dit was Jesus se verheerliking soos geskrywe is in Joh 7:37-.

Ongelukkig het die vertalers, vir een of ander rede, nie gehou by die oorspronklike vir vers 39 nie. ʼn Direkte vertaling sou lees; En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: Strome van lewende water sal uit Sy binneste vloei.’”

En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want ʼn heilige gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.”

Dieselfde kan gesê word met betrekking van Joh 1:33- wat soos volg moes lees; En ek het Hom nie geken nie; maar Hy wat my gestuur het om in water te doop, Hy het aan my gesê: Op wie jy die Gees sien neerdaal en op Hom bly, dit is Hy wat in ʼn heilige gees doop. En ek het gesien en getuig dat Hy die Seun van die God is.

Die ‘doop in ʼn heilige gees’ vind plaas nadat ʼn mens die goeie nuus van Jesus se dood, sy opstanding en van sy verheerliking gehoor het en, soos die kamerling, vra; Waar is water dat ek gedoop kan word?”

Die doop van ʼn gelowige volgens Kol 2:9- is ʼn aflegging van die ‘sondige vlees’ en moes soos volg gelees het; Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik; en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag; in wie julle ook besny is met ʼn besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van die Christus, omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.

En julle, wat dood was vir die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael, nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.”

As iemand dan gesterf het, waarvan die doop ʼn begrafnis simboliseer, dan is ‘die opwekking’ ʼn wedergeboorte en is ʼn mens nie meer in Adam nie maar in Jesus; deel van sy liggaam soos Paulus die saak aan die Jode verduidelik, Gal 3:-21-; Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie! Want as daar ʼn wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees.

Jesus antwoord Nikodémus: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.

Maar die Skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof van Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder ʼn tugmeester nie. Want julle is almal kinders van ʼn God deur die geloof in Christus Jesus; want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort is julle die nageslag van Abraham en volgens belofte: erfgename.”

Die meeste van ons, toe ons gedoop was, het nie regtig verstaan dat ons die ou mens tot ruste lê nie; dat in werklikheid daar ʼn dood en begrafnis plaasgevind het. Ons het dit as ʼn stap van gehoorsaamheid beskou want dit staan mos geskryf: Mar 16:14-; Later het Hy aan die elf self verskyn toe hulle aan tafel was, en Hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyt, omdat hulle die wat Hom ná sy opstanding gesien het, nie geglo het nie.

En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie [die goeie nuus] aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.’” Die rede waarom iemand vra om gedoop te word, om die ou mens tot ruste te lê, is omdat ons almal in Adam was toe hy geëet het; ons gees was besoedel, ons was in ʼn verhouding met sonde.

Rom 7:2 lees mos; Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde; maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man. Daarom dan, as sy ʼn ander man s’n word terwyl haar man lewe, sal sy ʼn egbreekster genoem word; maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie ʼn egbreekster is as sy ʼn ander man s’n word nie. So, my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet gedood deur die liggaam van Christus, om aan ʼn ander te behoort, naamlik aan Hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra.”

ʼn Mens kan nie, vir een of ander rede, net op Jesus verlief raak en dan sy ‘bruid’ wil word sonder om eers die verbintenis met sonde af te sterf nie, Luk 16:18’ Elkeen wat van sy vrou skei en ʼn ander een trou, pleeg egbreuk; en elkeen wat trou met die vrou wat van haar man geskei is, pleeg egbreuk.”

Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.

Die woord ‘verlaat’ in Efe 5:30-; Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man die vader van hom en die moeder van hom verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal tot een vlees wees,” is verwarend. Luk 10:40 lees; Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help.’”

Martha moes op haar eie alles doen. En dit is presies wat Efe 5:30- voorstel. Die man, sonder die hulp van sy ouers, kleef sy vrou aan en hulle—die twee—is tot ʼn nageslag. Paulus verduidelik, Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente.”

ʼn Wedergebore persoon is iemand wat die goeie nuus gehoor het aangaande die dood en opstanding van Jesus en, soos Paulus verduidelik in Tit 3:4- ʼn vernuwing van ʼn heilige gees. Ongelukkig het die vertalers die lidwoord ‘die’ ingevoeg; Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het—nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur ʼn bad van die wedergeboorte en die vernuwing van ʼn heilige gees wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons Verlosser; sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe.” As lede van Jesus se liggaam is ons almal van een Gees deurdronge, 1Kor 12:12-.

Terwyl ons dan in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.

 

Volgende meer van Jesus se ‘verheerliking’,

Johannes.

Leave a Reply

Scroll To Top