Home / Uncategorized / KERK-TRANSFORMASIE

KERK-TRANSFORMASIE

So ook is ‘n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë.

Dit blyk uit gesprekke uit ‘hoë kringe’ dat die ‘KERK’ miskien nodig het om te besin of dit nog die behoefte van die kerkgangers bevredig. Is dit miskien ʼn geval van,ons het soos kinders geword wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring?

Vrae word gevra of dit van pas is dat verskillend denominasies met mekaar moet kompeteer om lidmate. Is dit dan nie net een liggaam nie, 1Co 12:12-, Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.

 

Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê; Omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie,’ behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê; Omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie,’ behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees?

 

Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos Hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê; Ek het jou nie nodig nie,’ of ook die hoof vir die voete; Ek het julle nie nodig nie.’ Maar veel eerder is dié lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk; en dié lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer, en so het ons onsierlike lede oorvloediger sierlikheid, terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie; maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik.”

 

Dit kan tog nie wees, word geargumenteer, dat verskillende denominasies die verskillende lede van ‘die liggaam’ verteenwoordig nie. Die een dominasie is die voet, die ander die hand, die ander die oog en so aan. Die oplossing lê miskien daarin, word voorgestel, dat die verskille oor die hoofgesien moet word en dat die KERK liewers moet aandag gee aan die liefde vir mekaar, 1Co 12:28-; En God het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie? Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê? Maar beywer julle met die oog op die beste gawes; en ek wys julle ʼn nog uitnemender weg.” Dit is die weg van liefde. God is liefde en as ons sy kinders is dan moet ons ook liefde vir mekaar hê, word geredeneer.

 

Die KERK, die verskillend denominasies, moet liewers beywer om LIEFDE ondermekaar en ander gelowe te bevorder, is op die tafel as moontlikhede, 1Co 13:1-; Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek ʼn klinkende metaal of ʼn luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.

 

En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.

 

Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmermeer; maar profesieë, hulle sal tot niet gaan; of tale, hulle sal ophou; of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan.

 

Toe ek ʼn kind was, het ek gepraat soos ʼn kind, gedink soos ʼn kind, geredeneer soos ʼn kind; maar nou dat ek ʼn man is, het ek die dinge van ʼn kind afgelê. Want nou sien ons deur ʼn spieël in ʼn raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.” Sou LIEFDE seëvier dan sal daar vrede wees, so word dit dan as die HOOP vertolk.

 

Die probleem met so ʼn ‘valse’ hoop is dat dit geskrywe staan, 1Th 5:1-; Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie; want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ʼn dief in die nag. Want wanneer hulle sê; Vrede en veiligheid,’ dan oorval ʼn skielike verderf hulle soos die barensnood ʼn swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.

 

Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ʼn dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag; en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid.

 

Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe. Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Maar ons vra julle, broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan; en bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar.

 

En ons versoek julle, broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Sorg dat niemand ʼn ander kwaad vir kwaad vergeld nie; maar jaag altyd ná wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Wees altyddeur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die Gees nie uit nie. Verag die profesieë nie. Beproef alle dinge; behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad. En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus! Hy wat julle roep, is getrou; Hy sal dit ook doen. Broeders, bid vir ons. Groet die broeders almal met ʼn heilige kus. Ek besweer julle by die Here dat hierdie brief aan al die heilige broeders voorgelees word. Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle! Amen.”

 

Indien die gesprekke uit hoë kringe dan ʼn toekomstige visie om transformasie te bewerstellig het, dan blyk dit asof hulle op die regte spoor is met dit wat op die tafel is. Dit is immers geskrywe, Mat 24:11-; En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ʼn getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.”

 

Nie net dit nie maar ook, 2Ti 3:1-, Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ʼn gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af.

 

Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie… Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in Antiochíë, in Ikónium, in Listre. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie! En die Here het my uit almal verlos.

 

En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus.

 

Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk: verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ʼn tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ʼn menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.”

 

So ʼn ‘transformasie’, wat die kerkgangers se ore streel, is ʼn teken van die tye en is beslis nie die soort van transformasie wees waarna gemik moet word nie. Die Bybel noem dit die afvalligheid, 2Th 2:1-; Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is.

 

Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie?” Bepeins dié gedeelte.

 

En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy/dit wat nou teëhou, uit die weg geruim is; en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie.

 

En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.” The Emerging Church

 

Jesus waarsku ook met betrekking tot dié ‘mens van sonde’, Mat 24:15-; Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees, oplet. Dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug; wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie.

 

Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae. En bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

 

As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! Moet dit nie glo nie. Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê. As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn, moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom.”

 

ʼn Valse of afvallige kerk is ʼn ‘dooie liggaam’ en daar vergader die aasvoëls. Jesus het dié scenario reeds beskryf in die gelykenis van die goeie saad en die onkruid, Mat 13:37; En Hy het geantwoord en vir hulle gesê: Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens, en die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose, en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele.

 

Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld: die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak [nie uit God, die Vader, se koninkryk nie] al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.”

Die wegraping, ‘ons verenigheid met Hom’, sê Paulus, kan nie plaasvind voordat dit wat die Antichris, die mens van sonde, teëhou uit die weg geruim is nie. Die Romeinse Ryk is die sesde ‘kop’ van die dier. Antichris sal die sewende wees. Die agste sal Satan self wees. Hy was die engel Lucifer, Isa 14:12-; Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!

 

En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste! Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil!” Hiervan lees ons, Open 20:1-; En ek het ʼn engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ʼn groot ketting in sy hand.

 

En, net soos u gesien het dat sonder toedoen van mensehande ‘n klip van die berg af losgeraak het wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur; en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar.

En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ʼn kort tydjie ontbind word… En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see…”

 

Nou, ons weet dat dit wat hom teëhou juis die valse kerk sal wees omdat geskrywe is, Open 17:-9-, Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit. En hulle is sewe konings: vyf het geval en een is; die ander een het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ʼn kort tydjie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die agtste, en hy behoort by die sewe en gaan na die verderf.

 

En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.

 

En hy sê vir my: Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. En die tien horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee totdat die woorde van God volbring is. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde.”

 

Dit sal juis wees in die tyd van Antichris se regering dat die tempel herbou sal word en Dan 12:-9- vervul sal word; En hy het gesê: Gaan heen, Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel; en geeneen van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan.

 

En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word [Mat 24:15; Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees, oplet. dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug… Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie] sal duisend twee honderd en negentig dae verloop. Welgeluksalig is hy wat bly verwag en duisend drie honderd vyf en dertig dae bereik. En jy, gaan heen na die einde; en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dae.” Daniel’s 70 weeks

 

Meer nog, Mat 24:14; En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ʼn getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom,” sal ook vervul word, Open 14:-6-; En ek het ʼn ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ʼn ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met ʼn groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het… En ʼn derde engel het hulle gevolg en met ʼn groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ʼn merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam.

 

En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En ek het ʼn stem uit die hemel aan my hoor sê: Skryf salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid, en hulle werke volg met hulle.”

 

Die geeste van die heiliges sal vooruit snel; hulle grafte sal oopbars en hulle sal met onverganklike liggame opgewek word; en ‘ons’, wat in die lewe oorbly, sal saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

Dan sal in vervulling gaan dit wat Jesus gesê het, Mat 24:14; En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ʼn getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.” Nadat die drie engele hul boodskap gelewer het sien Johannes, Open 14:14; En kyk, daar was ʼn wit wolk en een soos ʼn Menseseun wat op die wolk sit, met ʼn goue kroon op sy hoof en in sy hand ʼn skerp sekel.

 

En ʼn ander engel het uit die tempel gekom en met ʼn groot stem geroep na Hom wat op die wolk sit: Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir U gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. En Hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai.”

 

Dit sal dus nie ʼn goeie plan wees om ʼn toekomstige visie te hê om die KERK te transformeer om aan te pas ‘met die verandere tye’ nie. Dit staan geskrywe,  Open 18:1-; En ná hierdie dinge het ek ʼn engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met ʼn groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ʼn woonplek van duiwels en ʼn versamelplek van allerhande onreine geeste en ʼn versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid.

 

En ek het ʼn ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie. Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. Namate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na dié mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen. Omdat sy in haar hart sê: Ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie daarom sal haar plae op een dag kom: dood en droefheid en honger; en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel.

 

En die konings van die aarde wat met haar gehoereer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag wanneer hulle die rook van haar verbranding sien, terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, en sê: Wee, wee jou, o groot stad Babilon, o sterk stad, want in een uur het jou oordeel gekom!”

 

Die alternatief, om terug te transformeer na  die ‘oorspronklike’,  Mat 28:18-; En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” En, Mar 16:14-; Later het Hy aan die elf self verskyn toe hulle aan tafel was, en Hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyt, omdat hulle die wat Hom ná sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie/dié goeie nuus van my opstanding  aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word,” is ook so goed as onmoontlik om verstaanbere redes.

 

Dit was nie lank na Jesus se hemelvaart dat sy dissipels, meer nog, die apostels die spoor byster geraak het. Hulle het die besnydenis, die terugkeer, ʼn transformasie na die ou verbond, om ‘verbondskinders’ te wil wees, aanvaar. Na baie jare van dwaling verskyn Jesus self aan Saulus toe hy op weg na Damaskus was, Hand 9:15-; Maar die Here sê vir hom [Ananías]: Gaan, want hy [Saulus] is vir My ʼn uitverkore werktuig om my Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Want Ek sal hom toon hoeveel hy vir my Naam moet ly.

 

En Ananías het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê: Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met ʼn heilige Gees vervul word [let op, die vertalers het die lidwoord ingevoeg]. En dadelik het daar iets soos skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien; en hy het opgestaan en is gedoop.

 

En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was ʼn paar dae saam met die dissipels in Damaskus. En hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat Hy die Seun van God is. En almal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê: Is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het die wat hierdie Naam aanroep, en hier gekom het met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie? Maar Saulus het al meer krag ontvang en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring deur te bewys dat Hy, Jesus, die Christus is.”

 

Deur die invoeging van die lidword al sou Ananías gesê het; …sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word,” doen onreg aan die kern van die saligheid boodskap. Die belofte van die Heilige Gees is deur die mond van Joël belowe, Joe 2:27-, En julle sal weet dat Ek in die midde van Israel is, en dat Ek die HERE julle God is, en niemand anders nie; en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitgiet.

 

En Ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde: bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die HERE kom. En elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal gered word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die HERE gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat die HERE sal roep.” Probeer ʼn prentjie vorm van hoe en wanneer dié gedeelte vervul sal word.

 

Ons weet dat die teken van die wegraping, die koms van Jesus op die wolke van die hemel is, ‘Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die HERE kom.’  Mat 24:29-; En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

 

En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.

 

En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.”

 

Om mee te begin: Die ‘vyeboom wat bot’ is die teken dat die somer naby is. Die grootverdrukking en die gebeure wat dit voorafgaan is die teken dat die wegraping op hande is. Die geslag wat dinge beleef, sê Jesus, sal ook die wegraping óf aanskou óf deel daarvan wees. Verder die, ‘Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen’ is ook verwarrend.

Markus stel dit so, Mar 13:32; Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader. Die Griekse teks lees; …ουδε ο υιος ει μη ο πατηρ, …ook nie die Seun indien nie die Vader,” sou binne die konteks beter sin maak. Vergelyk, 1Co 15:2. waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet tevergeefs geglo het,” met; …εκτος ει μη εικη επιστευσατε,…behalwe indien julle nie geglo het.”

 

Jesus weet. Behalwe dat Hy dit daar aan hulle die tye verduidelik het lees ons ook hoe Jesus die sewe seëls oopgemaak het op die dag van sy verheerliking, Open 5:12-; Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid!”

 

As Jesus nie weet nie dan is die ‘Drieëenheid leerstelling’ mos foutief. Hoe kan Jesus nie weet nie as Hy, die heilige Gees en die Vader dieselfde God is, soos wat in sekere kringe geleer word? Die kern van dié verwarring is Joh 7:37-. So moes dit vertaal gewees het; En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit Sy binneste vloei. En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want ʼn heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.”

 

Dit was juis op die Eiland van Patmos dat aan Johannes ʼn terugblik gewys was van die gebeure, die opstandings oggend, nadat Jesus aan Maria Magdaléna gesê het, Joh 20:17-; Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na my Vader nie; maar gaan na my broeders en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. Maria Magdaléna het aan die dissipels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat Hy dit vir haar gesê het,” en :19-; En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir die Jode, gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê: Vrede vir julle! En nadat Hy dit gesê het, wys Hy hulle sy hande en sy sy. En die dissipels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook. En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang ʼn heilige Gees.” Dit is wat Jesus gesê het.

 

Die heilige Gees wat hulle daardie aand ontvang het was nie die Heilige Gees nie; dit het hulle ontvang 50 dae later met Pinkster. Nou ons weet dat wanneer die Jode ook hulle beloofde ‘Gees van God’ sal ontvang sal eers na die wegraping wees, gedurende die 1 000 jaar van vrede en dit na die vervulling van die betekenis van hul Versoeningsfees, Lev 23:27; Maar op die tiende van hierdie sewende maand is dit die versoendag. ʼn Heilige vierdag moet dit vir julle wees; dan moet julle jul verootmoedig en aan die HERE ʼn vuuroffer bring,” en  Rom 11:25-; Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het; en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend; en dit is van my kant die verbond met hulle as Ek hulle sondes wegneem.”

 

As hulle ‘sondes weggeneem is’ ontvang hulle ook die Heilige Gees en die tekens wat daarop volg. Op Pinkster dag het Petrus nie gesê dat dit die vervulling was van Joël se profesie nie maar, dit waarvan die profeet gespreek het. Na Petrus se rede lees ons, Hand 2:37-; Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê: Wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.”

 

Die dissipels was reeds gedoop maar Jesus, ‘ons’ Hoëpriester, was nog nie verheerlik nie, Heb 9:11-, Maar Christus, wat opgetree het as Hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ʼn ewige verlossing teweeggebring.”

 

Die verskil tussen ʼn gelowige en ʼn Christen is juis die doop, Mar 16:14-, Later het Hy aan die elf self verskyn toe hulle aan tafel was, en Hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyt, omdat hulle die wat Hom ná sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie [die goeie nuus van my opstanding] aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg…”

 

Paulus verduidelik hoe ʼn mens ʼn gelowige word, Rom 10:11-; Want die Skrif sê: Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie; dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom aanroep. Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word [Daar is dié twee opsies, volgens dié hoofstuk. Óf ʼn mens beroep hom/haar op die naam van Moses en doen wat Moses beveel het óf, ʼn mens beroep hom/haar op die Naam van Jesus en doen wat Hy beveel het]. Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?

 

En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig! Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja het gesê: Here, wie het ons prediking geglo?  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.”

 

Dít was juis die dwaling waarteen Paulus moes optree. Die apostels het die besnydenis, deel van die evangelie gemaak, Hand 15:1-, En sekere persone wat van Judéa afgekom het, het die broeders geleer: As julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie. Toe daar nou geen klein stryd en woordewisseling van die kant van Paulus en Bárnabas teen hulle ontstaan het nie, het hulle besluit dat Paulus en Bárnabas en nog ʼn paar ander van hulle sou opgaan na die apostels en ouderlinge in Jerusalem in verband met hierdie vraagstuk.”

 

Ons ken die uiteinde van dié saak en die saak teen Petrus in die Galasiëbrief, 2:11; Maar toe Petrus in Antiochíë gekom het, het ek hom openlik teëgestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. Want voordat sommige van Jakobus af gekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet; maar ná hulle koms het hy hom teruggetrek en hom eenkant gehou uit vrees vir die wat uit die besnydenis is. En saam met hom het ook die ander Jode geveins, sodat selfs Barnabas hom laat meevoer het deur hulle geveins.

 

Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal gesê: As jy wat ʼn Jood is, soos ʼn heiden lewe en nie soos ʼn Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe? Ons wat van nature Jode en nie sondaars uit die heidene is nie, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie.

 

Maar as ons wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook sondaars bevind is, is Christus dan ʼn dienaar van die sonde? Nee, stellig nie! Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself ʼn oortreder; want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie; want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus tevergeefs gesterwe.”

 

ʼn Mens kan nie net ‘glo’ nie, dan op Jesus ‘verlief’ raak en dan deel van sy ‘bruid’ wil wees, met Hom ‘trou’ nie. Ons was mos almal ‘in Adam’ toe hy geëet het, in sonde gebore,  Rom 5:17-; Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe.

 

Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die Één baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daar bygekom, sodat die misdaad meer sou word; en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword; sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here.”

 

Paulus verduidelik verder dat ʼn dood moet eers plaasvind anders sou Jesus egbreek pleeg sou Hy met ʼn gelowige‘ in die huwelik tree, Rom 7:2- Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde; maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man. Daarom dan, as sy ʼn ander man s’n word terwyl haar man lewe, sal sy ʼn egbreekster genoem word; maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie ʼn egbreekster is as sy ʼn ander man s’n word nie.

 

So, my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan ʼn ander te behoort, naamlik aan Hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom, in ons lede gewerk om vir die dood vrugte te dra. Maar nou is ons ontslae van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die Gees en nie in die oudheid van die letter nie.”

 

Jesus het aan Nicodemus gesê, Joh 3:5-; Voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. Die Gees waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.”

 

ʼn Mens kan nie weer gebore word tensy ʼn mens nie eers gesterf het nie. Paulus verduidelik hoe dié sterwe plaasvind, Rom 6:1-; Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?

 

Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ʼn nuwe lewe kan wandel. Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding; aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.

 

As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor Hom nie meer nie. Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe; maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here.

 

Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God.”

 

Die doop, die afsterwe, breek die vereniging met Sonde, Met die uitkom uit die water asem die gelowige, deur die geloof, die ‘inblasing’ van Jesus, Rom 8:1-; Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na vlees wandel nie, maar na Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.

 

Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees [die bloed van stiere en bokke was ‘kragteloos’] deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na vlees wandel nie, maar na Gees.

 

Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie; julle is egter nie vleeslik nie, maar Geestelik, as naamlik ʼn Gees van God in julle woon [Dit is ‘die Gees van God’ wat Jesus vanuit die Dood opgewek het, Hand 13:32-; En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek, soos daar ook in die tweede Psalm geskrywe is: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer.” Jesus is dus die enigste gebore, gegenereerde Seun van God, die eersteling uit die Dode, tans. 1Ko 15:19-; As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense.

 

Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur ʼn mens is, is die opstanding van die dode ook deur ʼn mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het… Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

 

Kyk, ek deel julle ʼn verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ʼn oomblik, in ʼn oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning…” As Jesus dan oor iemand ‘blaas’ dan ‘blaas Hy’ in werklikheid ‘die Gees’ van God. Die Heilige Gees is die derde Persoon in die Godheid, die Trooster wat gestuur is]. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie.

 

Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur Sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie; want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe.” Bedink ook, Kol 3:1; As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.  Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.

 

Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is…”

 

In die Galasiëbrief verduidelik Paulus die doop in Christus. Daar is dus die ‘doop in Christus se dood’ wanneer ʼn gelowige ʼn Christen word, deur die ‘inaseming’ van die gees/asem van Christus, 1Co 12:12-; Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.” In sy Galasiëbrief stel Paulus dit so, en ten spyt het dié, van die besnydenis, daarop aangedring dat besnydenis die plek van doop moet inneem sodat dogtertjies ook ‘besny’ kan word, verbondskinders kan word, Gal 5:1-; Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie.

 

Kyk, ek, Paulus, sê vir julle dat as julle jul laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval.

 

Want óns verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. Want in Christus Jesus het nóg die besnydenis nóg die onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Julle het goed geloop: wie het julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Hierdie oortuiging kom nie van Hom wat julle roep nie. ʼn Bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Ek vertrou van julle in die Here dat julle nie anders sal dink nie; maar die een wat julle in die war bring, sal die oordeel dra, wie dit ook mag wees.

 

Maar ek, broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig! Ag, as die wat julle opstandig maak, hulleself tog maar ook wou vermink! Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie julle vryheid as ʼn aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde.

 

Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie.

 

En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.

 

Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie.”

 

Iemand wat besny is, is ʼn teken dat die ouer nie glo dat Jesus die Een is, die vervulling van die verbond waarvan die besnydenis die teken is nie. By implikasie dan verwag hulle nog hulle ‘messias’. Dié ‘messias’ sal inderdaad die ‘man van sonde’, die Antichris, wees, Gal 3:-12-; Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe.

 

Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ʼn vloek te word, want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ʼn hout hang, sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Broeders, ek spreek menslikerwys: selfs ʼn mens se testament wat bekragtig is, maak niemand tot niet of voeg daaraan toe nie. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy Saad. Hy sê nie: En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op Een: En aan jou Saad, dit is Christus.

 

Maar ek sê dít: die wet wat vier honderd en dertig jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God, nie kragteloos om die belofte tot niet te maak nie. Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. Maar God het dit aan Abraham deur ʼn belofte genadiglik geskenk.

 

Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat die Saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom; en dit is deur engele/boodskappers beskik deur die tussenkmos van ‘n middelaar.[Deut 5:-4-; Van aangesig tot aangesig het die HERE op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in dié tyd tussen die HERE en julle gestaan om aan julle die woord van die HERE bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie …]. En die middelaar is nie net vir een nie; maar God is een [een van die partye ‘hulle’ was die ander party terwyl Moses, in dié geval, die middelaar was]. Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie! Want as daar ʼn wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Maar die Skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word.

Het dit, wat u van die Vader gehoor het, u aandag geniet? So nie, bepeis die volgende, Joh 6:43 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Moenie onder mekaar murmureer nie. Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit is geskrywe in die profete: En hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na My toe.”

Maar voordat die geloof gekom het, is ons [die Jode] onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons [die Jode se] tugmeester na Christus toe, sodat ons [die Jode ook] geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder ʼn tugmeester nie. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus; want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee [‘uit Adam’, die ‘oumens afgesterwe’ en met Christus beklee]. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.”

 

Onder die wet was net mans, uit die geslag van Levi, toegelaat om tempeldiens waar te neem. Almal is welkom om deel te wees van die Geloof waar elkeen ʼn individu, ʼn lid van die liggaam van Christus is, Rom 7:-4; So, my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet gedood deur die liggaam van Christus, om aan ʼn ander te behoort, naamlik aan Hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra.” Elke ‘een’ van ‘ons’ dra vrugte, Mar 4:8-; En ʼn ander deel het in die goeie grond geval, en dit het vrug opgelewer; want dit het opgekom, en gegroei, en dit het gedra: een dertig en een sestig en een honderdvoudig… En Hy sê vir hulle: Begryp julle nie hierdie gelykenis nie? En hoe sal julle al die gelykenisse verstaan?

 

Die saaier saai die woord. En dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Net so ook is hulle by wie op rotsagtige plekke gesaai word, wat, as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulleself het nie; hulle is net vir ʼn tyd. Later as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik.

 

En hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra: een dertig en een sestig en een honderdvoudig. En Hy het vir hulle gesê: Die lamp kom tog nie om onder die maatemmer of onder die bed gesit te word nie. Is dit nie om op die staander gesit te word nie?”

 

Mattheüs stel dit so, Mat 13:18-; Luister julle dan na die gelykenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die Bose en roof wat in sy hart gesaai is…En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer…” Ons weet mos wat die ‘vrugte’ van die Gees is, Gal 5:-22; Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie.”

 

Dus, elke lid, elk een, van die liggaam van Christus se ‘werke’ weerkaats die gedagtes van die Hoof van die liggaam, 1Co 2:14;  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar ʼn geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van ʼn heer/beheervoerder geken, dat hy hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus.”

 

Verder, skryf Paulus, Efé 4:-10-, Hy wat neergedaal het, is dieselfde as Hy wat opgevaar het… En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete…  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof… sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word… En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing…”

 

Hierdie ‘Heilige Gees van God’ verwys nie na die derde Persoon van die Godheid nie maar na God se heilige Gees, sy ‘asem van ewige lewe’ wat ʼn mens by wedergeboorte ontvang. Paulus skryf aan Timóteüs, 1Ti 6:20-, O Timótheüs, bewaar jou pand en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teëwerpinge van die valslik sogenaamde kennis, waarvan sommige belydenis gedoen het en, wat die geloof betref, op ʼn dwaalweg geraak het. Mag die genade met jou wees! En, Efé 1:13; …in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is in die heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.”

 

Johannes verduidelik wat ‘die Gees van die belofte is, 1Jn 2:23; Elkeen wat die Seun loën, het ook nie die Vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat Hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe.

 

Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. En die salwing/χρίσμα wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; maar soos dieselfde salwing/χρίσμα julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie; en soos dié julle geleer het, so moet julle in Hom bly.

 

En nou, my kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer Hy verskyn en nie beskaamd van Hom weggaan by sy wederkoms nie. As julle weet dat Hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit Hom gebore is.” Daar is ʼn verskeidenheid van vertalings van dié gedeelte. Die meeste bring ʼn mens onder die indruk dat dit weer na die Heilige, die derde persoon in die Godheid is. Die ‘salwing’ word dan, deur kommentare, ook op een of ander manier ook met die Heilige Gees verbind.

 

Dit is egter nie wat Johannes ons vertel nie. Let wel Johannes praat van, iemand wat uit God ‘gebore is’ en dat so iemand ‘in Hom moet bly’. Hierdie heilige Gees waarvan Johannes dus van praat is juis die Gees van ewige lewe wat ʼn mens ontvang, deur die geloof sodra ʼn mens uit die doopwater uitkom; ʼn mens se ‘wedergeboorte’. Met die ontvangs van daardie Gees word ʼn mens as te ware in die liggaam van Jesus gedoop, 1Co 12:13; Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.” Christus is die hoof van die liggaam en om die rede is die lede, afsonderlik, beheer deur Jesus, 1Kor 2:16; Want wie het die sin van ʼn heer/beheervoerder geken, dat hy hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus.”

 

Die woord χρίσμα beteken maar net dat iemand wat ‘uit God’ gebore is ‘baie bevoorreg’ is bo ander, 1Ko 2:14-; Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie.” En dié heilige Gees van God, die ewige lewe, is die pand waarvan Paulus praat.

 

Efé 1:13 en 14 werk so: Iemand wat nog ‘in Adam’ is hoor van God se droom, dat Hy kinders wil hê en dit deur aanneming. ʼn Mens ruil ʼn mens se ou lewe, die ou mens vir die nuwe mens in, gebore uit God omdat Jesus die losprys vir die sonde betaal het; die dood aan die kruis. Dit het verwysing tot die sonde wat Adam gepleeg het toe hy van die verbodevrug geëet het en wat ook aan sy nageslag toegereken is. Omdat Jesus self sondeloos was het God vir Jesus uit die Dood opgewek. As iemand dié goeie nuus gehoor het van Jesus se dood en opstanding en dit glo is so iemand ʼn ‘gelowige’.

 

Jakobus leer ons dat geloof sonder werke nie bestaan nie, Jak 2:18-; Maar iemand sal sê: Jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is?” Die eerste werk van geloof vir ʼn gelowige is wat Jesus sy dissipels geleer het, Mar 16:15-; En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie [die goeie nuus van My opstanding] aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.”

 

Dit is die evangelie wat Paulus kom verkondig het in die tyd toe die apostels, die ouderlinge en die ander dissipels verstrik geraak het met die idee dat gelowiges ook besny moet word, kinders van die verbond moet word. En die doop vervang die besnydenis en uiteindelik, soos in die meeste denominasies, vervang besprinkeling die doop of te wel die besnydenis. Ons lees, Hand 11:25-; Toe vertrek Bárnabas na Tarsus om Saulus te soek, en toe hy hom kry, het hy hom na Antiochíë gebring. En hulle het ʼn hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan ʼn aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antiochíë vir die eerste keer Christene genoem.

 

Paulus het die stryd teen die ‘besnydenis’ verloor. Hy skryf aan Timóteüs en verwys dan ook na daardie pand, die heilige Gees, die ewige lewe, wat in Christene woon, 2Ti 1:8-; Skaam jou dan nie oor die getuienis van onse Here of oor my, sy gevangene nie, maar ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God wat ons gered en geroep het met ʼn heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons Verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie, waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene.

 

Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge; maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar [‘die ou mens’ wat ʼn gelowige inruil met die hoop op ʼn onverwelklike liggaam] tot dié dag toe. Hou as voorbeeld van gesonde woorde dié wat jy van my gehoor het, in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Bewaar jou goeie pand deur die heilige Gees wat in ons woon. Jy weet dit dat almal wat in Asië is, hulle van my afgekeer het, onder wie Figéllus en Hermógenes is.”

 

En die Kerk Geskiedenis wat voorgehou word, die Kerk Voorvaders, is dan juis die van wie Paulus geskryf het. En so sluit Paulus sy brief af met verwysing na ‘kerkgangers wie se ore gestreel moet word’, 2Ti 4:1-, Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk: verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ʼn tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ʼn menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.

 

Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ʼn evangelis; vervul jou bediening. Want ek word alreeds as ʼn drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.

 

Beywer jou om gou na my te kom. Want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld liefgekry het, en het na Thessaloníka vertrek, Crescens na Galásië, Titus na Dalmásië. Lukas is alleen by my. Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Tíchikus het ek na Éfese gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel bring wat ek by Carpus in Troas laat bly het, en die boeke, veral die perkamente.

 

Alexander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werke! Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie! Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor; en ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan Hom die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.”

 

Vir ‘Die Kerk’ om terug te transformeer na Paulus se lering sou beteken dat die Kerk Geskiedenis oorgeskryf moet word. Paulus het ook geleer dat ʼn vrou, as sy wil bid of profeteer, sy dit met ʼn bedekte hoof moet doen en ʼn man met ʼn onbedekte hoof. Verder, ʼn vrou mag nie leer nie, 1Ti 2:8-; Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. So ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoënheid, nie met vlegsels of goud of pêrels of kosbare klere nie, maar, soos dit vroue betaam wat die godsvrug bely, met goeie werke.  Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid.

 

Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva. En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking, met ingetoënheid.” ʼn Beter vertaling van die laaste vers sou as volg lees; Maar sy sal in kindergeboorte bewaar word as sy en haar man bly in geloof en liefde en heiligmaking, met ingetoënheid.”

 

God is nie besig om die vrou te straf óf as minderwaardig te ag nie. Nee, Hy beskerm haar van ‘n herhaling van, Gen 3:12-; En die mens antwoord: Die vrou wat U gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee, en ek het geëet.” Nooit weer sal ʼn man ʼn vrou kan beskuldig dat sy hom verkeerd geleer het nie. Behalwe dit, en omdat die Christenvrou God se oogappel geword het, ontvang sy ‘bewaring in kindergeboorte’ dit ten spyt van, Gen 3:16; Aan die vrou het Hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers.”

 

Selfs vir ʼn Christenman sal daar nog ‘n geskoffel wees, Gen 3:17-; En aan die mens het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer,” steeds onkruid in sy tuin wees. Neem kennis hiervan, Christenman, Efé 5:25-, Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die ‘gesegde’, Sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.’ So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief; want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente.”

 

Ja, ek weet dat Paulus, in sekere kringe, afgeskryf word as ʼn vroue-hater. Moedswillig word die volgende oor die hoof gesien, 1Kor 14:32-; En die geeste van die profete is aan die profete onderworpe; want God is nie ʼn God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Julle vroue moet in die gemeentes swyg; want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. Maar as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hul eie mans vra, want dit is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek.

 

Of het die woord van God van julle uitgegaan, of het dit tot julle alleen gekom? As iemand meen dat hy ʼn profeet of ʼn geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe, bevele van die Here is. Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly. Daarom, broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan.”

 

Dit sou haas onmoontlik wees vir die KERK om terug na Paulus se lering te transformeer. Behalwe vir die ooglopende probleme sal ons Grondwet dit ook nie toelaat nie. In elk geval, wat geskrywe is, is geskrywe. Jesus het gesê, Mat 26:24-; Die Seun van die mens gaan wel heen soos daar van Hom geskrywe is, maar wee daardie man deur wie die Seun van die mens verraai word! Dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie.” Dieselfde kan gesê word van daardie vrou, die President van ʼn toekomstige Wêreld Kerk, sy sal kom, soos van haar geskrywe is. Dit sou vir haar goed gewees het as daardie vrou nie gebore was nie, die vrou van, Open 17:1-; En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery.

 

En hy het my in die gees weggevoer na ʼn woestyn, en ek het ʼn vrou sien sit op ʼn skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en tien horings. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ʼn goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery; en op haar voorhoof was ʼn naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.

 

En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. Toe sê die engel vir my: Waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die sewe koppe en die tien horings, wat haar dra…”

 

Jesus se raad aan ‘Christene’ is, Mat 24:-8-; Maar al hierdie dinge is ʼn begin van die smarte. Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ʼn getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom,” soos geskrywe is, Open 14:-9-; En ʼn derde engel het hulle gevolg en met ʼn groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ʼn merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam.

 

En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.” En dan kom die einde, die redding van die Christene, die redding van die oordele van God wat die wêreld al tref, 1Th 5:8-; Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid.

 

Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe. Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.”

Na die drie engele ‘die evangelie aan die hele wêreld verkondig het’ word die groot oes ingesamel, Open 14:14-; ­En ek het gesien, en kyk, daar was ʼn wit wolk en een soos ʼn Menseseun wat op die wolk sit, met ʼn goue kroon op sy hoof en in sy hand ʼn skerp sekel.

 

En ʼn ander engel het uit die tempel gekom en met ʼn groot stem geroep na Hom wat op die wolk sit: Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir U gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. En Hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai.”

 

Dan volg die oordele waarvan die Christene gered word, Open 15:1-; En ek het ʼn ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. En ek het gesien iets soos ʼn see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met siters van God.

 

En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam, en gesê: Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges! Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het.

 

En ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen. En die sewe engele met die sewe plae het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels. En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid. En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie…”

 

Die Kerk sal ‘transformeer’. Dit het nie ʼn opsie nie. Die lidmate van die Kerk het wel ʼn opsie want dit staan geskrywe, Open 18:1-; En ná hierdie dinge het ek ʼn engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met ʼn groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ʼn woonplek van duiwels en ʼn versamelplek van allerhande onreine geeste en ʼn versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid.

 

En ek het ʼn ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie. Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het.

 

Namate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na dié mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen. Omdat sy in haar hart sê: Ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie daarom sal haar plae op een dag kom: dood en droefheid en honger; en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel.”

 

Die ‘Filadelfía Kerk’ en die ‘Laodicense Kerk’ is tans binne die ‘radarskerm’. Aan die ‘Filadelfía Kerk’ word geskryf, Open 3:7-; En skryf aan die engel van die gemeente in Filadelfía: Dít sê die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en Hy sluit en niemand maak oop nie: Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou ʼn geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my Naam nie verloën nie.

 

Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, Ek sal hom ʼn pilaar in die tempel van my God maak, en Hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam. Wie ʼn oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.”

 

Aan die ‘afvallige’ Kerk van die Laodicense is geskryf, Open 3:14-; En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God: Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.

 

Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.

 

Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie ʼn oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.” 

2Co 1:19 Want die Seun van God, Jesus Christus, wat deur ons onder julle verkondig is, deur my en Silvánus en Timótheüs, was nie ja en nee nie, maar was ja in Hom.

ʼn Mens kan nie ʼn Ja-nee broer wees nie, Hand 26:24-; Maar terwyl hy [Paulus] hom so verdedig, sê Festus met ʼn groot stem: Jy is kranksinnig, Paulus; die groot geleerdheid bring jou tot kranksinnigheid. Maar hy sê: Ek is nie kranksinnig nie, hoogedele Festus, maar ek spreek woorde van waarheid en gesonde verstand. Want die koning, met wie ek ook vrymoediglik spreek, weet van hierdie dinge; want ek glo nie dat aan hom iets van hierdie dinge onbekend is nie, want dit het nie in ʼn hoek gebeur nie.

 

Glo u die profete, koning Agríppa? Ek weet dat u glo. En Agríppa sê vir Paulus: Jy beweeg my byna om ʼn Christen te word. En Paulus sê: Ek sou wel God wil bid dat sowel byna as heeltemal nie alleen u nie, maar ook almal wat my vandag aanhoor, so mag word soos ek is, buiten hierdie boeie. En nadat Paulus dit gesê het, staan die koning op en die goewerneur en Berníce en die wat saam met hulle gesit het. En toe hulle weggaan, praat hulle met mekaar en sê: Hierdie man doen niks wat die dood of die boeie verdien nie. En Agríppa sê vir Festus: Hierdie man kon losgelaat gewees het as hy hom nie op die keiser beroep het nie.” Agríppa is die ‘Nee dankie, soort’.

 

Daarteenoor is die hofdienaar die ‘Ja dankie’, soort, Hand 8:34-; En die hofdienaar antwoord en sê vir Filippus: Ek bid u, van wie sê die profeet dit, van homself of van iemand anders? En Filippus het sy mond geopen en van hierdie Skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water; en die hofdienaar sê vir hom: Daar is water; wat verhinder my om gedoop te word? 

Die eerste vraag wat Paulus vra is, Hand 21:2; Het julle ‘n heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Dit is wat hy hulle gevra het

Toe sê Filippus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moes stilhou; en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar; en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis.” 

Moet nie nog een dag uitstel nie. Maak vandag nog ʼn keuse; die skeiding tussen die hede en die ewigheid is maar net een asemteug. Don’t get caught in a coffin without having had Jesus as your personal saviour.

 

2 comments

  1. dankie vir die deel ek het dit geniet en ook iets geleer wat vir ons verkeerd geleer is en dit is dat Jesus ook weet wanner Hy moet kom om ons te kom haal en die dag en datum is aan Hom bekend.
    Liede Bill

    • Dankie Bill, die dag sal aanbreek dat Jesus sal kom en daar sal baie wees wat sal agter bly. Die hartseer storie is, dit mag miskien van ons eie geliefdes wees. Ja, hulle word kwaad as ons met hulle oor wedergeboorte praat en hulle vermy ons maar, hulle bly ons geliefdes. Ons moet maar, terwille van hulself, aanhou; tydig en ontydig. Soos die spreekwoord dit het; “Don’t go to heaven alone; take somebody with you.”

Leave a Reply

Scroll To Top